Jonathan Livingston Seagull -Book Summary जोनाथन लिव्हिंगस्टन सीगल

जोनाथन लिव्हिंगस्टन सीगल हा एक समुद्रपक्षी होता. तो त्याच्या आईवडिलांसोबत व इतर पक्ष्यांसोबत समूहामध्ये राहत असे. परंतु तो इतर पक्ष्यांसारखा अजिबात नव्हता ज्या [.......]

The Alchemist- Book Summary द अल्केमिस्ट

एका संध्याकाळी, सॅन्तियागो त्याच्या मेंढ्या घेऊन एका उद्ध्वस्थ चर्चसमोर असलेल्या सायकामोर झाडाखाली  मुक्कामासाठी आला. त्याने मेंढ्यांना बांधलं आणि त्याच्यासोबत असलेलं जाडजूड पुस्तक डोक्याखाली घेऊन [.......]