The Alchemist- Book Summary द अल्केमिस्ट

एका संध्याकाळी, सॅन्तियागो त्याच्या मेंढ्या घेऊन एका उद्ध्वस्थ चर्चसमोर असलेल्या सायकामोर झाडाखाली  मुक्कामासाठी आला. त्याने मेंढ्यांना बांधलं आणि त्याच्यासोबत असलेलं जाडजूड पुस्तक डोक्याखाली घेऊन [.......]

Shivaji The Management Guru Book Summary शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू

‘शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू’ shivaji the management guru या पुस्तकामध्ये शिवाजी महाराजांना व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून आपल्यासमोर उलगडलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपण एक यशस्वी [.......]